URL shortenersBaglanyşygy gysgaltmak hyzmatlary, uzynlygyny birnäçe simwola çenli azaltmak arkaly baglanyşygy gysgaltmaga mümkinçilik berýär.
Şeýlelik bilen, iň ýokary baglanyşygyň çäkli bolan gysgaldylan baglanyşygyny ýerleşdirmek mümkin bolýar. Gysga URL-ni ýatda saklamak, telefonda ýazmak ýa-da okuw jaýynda leksiýa bermek aňsat.
Baglanyş gysgaltmalarynyň klassifikasiýasy:
1. Öz gysga URL-ni saýlamak ýa-da ýok.
2. Hasaba alynmazdan ýa-da bolmazdan.
Hasaba alynmazdan baglanyşyklary gysgaltmak, gysgaltmada hasap açmak üçin wagt ýitirmezlige mümkinçilik berýär, ýöne baglanyşygy derrew gysgaldýar.
Şeýle-de bolsa, hasaby hasaba almak ulanyjylara goşmaça funksiýa berýär:
– Uzyn we gysga baglanyşyklary redaktirlemek ukyby.
– Statistikany, gündiz we sagat boýunça ýol grafiklerini, kartada wizuallaşdyrylan ýurt boýunça ýol geografiýasyny, ýol çeşmelerini görüň.
– Baglanyşyklaryň köpçülikleýin gysgalmagy. Müňlerçe baglanyşyk degişli sütünlerde uzyn we gysga baglanyşyklary öz içine alýan CSV faýlyndan ýükläp bir gezek gysgaldylyp bilner; üçünji islege bagly sütün sözbaşylary öz içine alyp biler.
– Geo-nyşana almak. Dürli ýurtlardan gelýänler üçin şol bir gysga baglanyşyk dürli uzyn baglanyşyklara sebäp bolar ýaly edip bilersiňiz. Munuň üçin gysga URL-ä iki kiçi harpda minus belgisini we ýurt kody goşup goşmaça gysga baglanyşyk dörediň.
– API arkaly baglanyşyklary gysgaltmak.
3. Hyzmat domeninde ýa-da öz domeniňizde gysga baglanyşyk döretmek.

Baglanyş gysgaltmalarynyň ulanyjy kategoriýalary:
a. Uniwersitetler we beýleki okuw jaýlary. Mugallymlar okuw materiallaryna we toparlaýyn wideo konferensiýalara baglanyşyklary gysgaldýarlar Micosoft Team, Zoom, WhatsApp we ş.m.
b. Meşhur Youtube blogçylary. Daşarky saýtlara alyp barýan baglanyşyklary gysgaldýarlar we wideo düşündirişine ýa-da ýokarsynda derrew ýa-da belli bir wagtdan soň düzülen öz teswirlerine gysga URL-ler goýýarlar.
c. Wideo kitap synlaryny taýýarlaýan we kitaplaryny satyn alyp boljak onlaýn kitap dükanyna gysga baglanyşyk iberýän ýazyjylar.
d. Internet marketologlary, baglanyşyk baglanyşyklaryny gysgaltmak arkaly gizleýärler. Mundan başga-da, şahamça baglanyşyklaryna basylanlaryň sanyny pes hasaplaýan şahamça programmalaryndan aldawçylygyň öňüni alyp bolýar. Munuň üçin, baglanyşyk baglanyşygyny gysgaldanyňyzda basmak yzygiderliligini ýa-da uzyn URL-de goşmaça bellik hökmünde wagt basyp bilersiňiz. Şahamça programmasynyň hasabatynda basmagyň ähli seriýa belgileri we wagty görüner. Hasabatda käbir basylmalar ýok bolsa, olaryň ýitirim bolmagy basylan seriýa nomerleri bilen aňsatlyk bilen tapylar.
e. SEO hünärmenleri gysga URL-de esasy sözlemleri ulanyp SEO baglanyşyklaryny gysgaldýarlar. Görnüşinden, 301 gönükdirme bilen gysga baglanyşykdaky gysga baglanyşykdaky açar sözler, bu sözleriň gözleg motorlarynda mahabatlandyrylmagyna oňyn täsir edýär. (Iş mowzugyny otlaýarys). Umuman aýdanyňda, SEO gaty gyzykly we syrly sebit. SEO-nyň uzak wagtlap ölendigi aýdylýar. Nook, işleýän tehnologiýalar bar, olar hakda diňe az adam bilýär. Olaryň biri 301 gysga URL gönükdirmesini ulanýar.
f. Dürli ýurtlaryň döwlet we döwlet edaralary.

Baglanyş gysgaltmalarynyň gyzykly aýratynlyklary:
– Diňe IP adresi ulanyp, haýsydyr bir domene bagly bolmadyk sahypanyň baglanyşygyny gysgaldyp bilersiňiz.
– JPG, PNG ýa-da beýlekiler bilen grafiki faýla baglanyşygy gysgaltsaňyz we gysga baglanyşygy HTML belligine salsaňyz, belligi henizem işlär.

 • Short-link.me

  Features:
  • Hasaba alynman URL-ni gysgaltmak
  • URL redaktirlemek
  • Köp URL gysgaltmak
  • Geo-nyşana
  • Baglanyş yzarlamasy
  • Analytics
  • API
  • Shortörite gysga URL
  • Şahamça programmalaryndan galplygyň öňüni almak

  URL shortener with geo-targeting, link tracking, analytics, short URL customizing, and fraud prevention from affiliate programs.