Gizlinlik Policyörelgesi

https://short-link.me Gizlinlik Policyörelgesi

Bu gizlinlik syýasaty, ‘Şahsy kesgitlenýän maglumatlaryň’ (PII) onlaýn ulanylyşy bilen gyzyklanýanlara has gowy hyzmat etmek üçin düzüldi. PII, ABŞ-nyň gizlinlik kanunlarynda we maglumat howpsuzlygynda beýan edilişi ýaly, bir adamy tanamak, habarlaşmak ýa-da tapmak ýa-da kontekstde şahsyýeti tanamak üçin özbaşdak ýa-da başga maglumatlar bilen ulanyp boljak maglumatlardyr. Şahsy kesgitleýiş maglumatlaryňyzy web sahypamyza laýyklykda nädip ýygnaýandygymyzy, ulanýandygymyzy, goraýandygymyzy ýa-da başgaça işleýändigimize anyk düşünmek üçin gizlinlik syýasatymyzy üns bilen okaň.
Blogymyza, web sahypamyza ýa-da programmamyza girýän adamlardan haýsy şahsy maglumatlary ýygnaýarys?
Zerur bolanda ýa-da sahypamyzda hasaba alnanyňyzda, tejribäňizde kömek etmek üçin Uzyn Url, Gysga Url ýa-da başga maglumatlary girizip bilersiňiz.
Haçan maglumat ýygnaýarys?
Anketany dolduranyňyzda ýa-da sahypamyza maglumat girizeniňizde sizden maglumat ýygnaýarys.
Maglumatlaryňyzy nädip ulanarys?
Hasaba alanyňyzda, satyn alanyňyzda, habarlarymyza ýazylanyňyzda, anketa ýa-da marketing aragatnaşygyna jogap bereniňizde, web sahypasyna gireniňizde ýa-da käbir beýleki saýt aýratynlyklaryny aşakdaky usullar bilen ulananyňyzda, sizden ýygnan maglumatlarymyzy ulanyp bileris:

• Size has gowy hyzmat etmek üçin web sahypamyzy gowulandyrmak.
Maglumatlaryňyzy nädip gorarys?
Gowşaklygy skanirlemek we / ýa-da PCI ülňülerine skaner ulanmaýarys.
Biz diňe makalalary we maglumatlary berýäris. Hiç haçan kredit kartoçkalarynyň belgilerini soramaýarys.
Zyýanly programma üpjünçiligini yzygiderli ulanýarys.

Şahsy maglumatlaryňyz ygtybarly ulgamlaryň aňyrsynda ýerleşýär we diňe şular ýaly ulgamlara aýratyn giriş hukugy bolan we maglumatlaryň gizlin saklanmagy talap edilýän çäkli mukdarda adamlar tarapyndan elýeterlidir. Mundan başga-da, üpjün edýän ähli duýgur / karz maglumatlaryňyz “Secure Socket Layer” (SSL) tehnologiýasy arkaly kodlanýar.
Ulanyjy şahsy maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny goramak üçin öz maglumatlaryna gireninde, ibereninde ýa-da olara gireninde dürli howpsuzlyk çärelerini amala aşyrýarys.
Transactionhli amallar şlýuz üpjün edijiniň üsti bilen işlenýär we serwerlerimizde saklanmaýar we işlenmeýär.
“Kukiler” ulanýarysmy?
Hawa. Kukiler, sahypa ýa-da hyzmat üpjün edijiniň web brauzeriňiz arkaly (rugsat berseňiz) kompýuteriňiziň gaty diskine geçirýän kiçijik faýllardyr, bu sahypa ýa-da hyzmat üpjün edijiniň ulgamlaryna brauzeriňizi tanamaga we käbir maglumatlary ele almaga we ýatda saklamaga mümkinçilik berýär. Mysal üçin, söwda sebediňizdäki zatlary ýatda saklamak we gaýtadan işlemek üçin gutapjyklary ulanýarys. Şeýle hem, size gowulandyrylan hyzmatlary bermäge mümkinçilik berýän öňki ýa-da häzirki saýt işjeňligine esaslanýan islegleriňize düşünmäge kömek etmek üçin ulanylýar. Şeýle hem, geljekde has gowy sahypa tejribelerini we gurallaryny hödürläp biler ýaly, saýt traffigi we sahypanyň özara gatnaşygy barada umumy maglumatlary ýygnamaga kömek etmek üçin gutapjyklary ulanýarys.
Gutapjyklary ulanýarys:
• Mahabatlary yzarlaň.
• Geljekde has gowy saýt tejribelerini we gurallaryny hödürlemek üçin sahypanyň traffigi we sahypanyň özara gatnaşygy barada umumy maglumatlary ýygnaň. Şeýle hem, bu maglumatlary biziň adymyzdan yzarlaýan ygtybarly üçünji tarap hyzmatlaryny ulanyp bileris.
Her gezek gutapjyk iberilende kompýuteriňize duýduryş bermegini ýa-da ähli gutapjyklary öçürip bilersiňiz. Muny brauzer sazlamalaryňyz arkaly edýärsiňiz. Brauzer birneme üýtgeşik bolansoň, gutapjyklaryňyzy üýtgetmegiň dogry usulyny öwrenmek üçin brauzeriňiziň Kömek menýusyna serediň.
Gutapjyklary öçürseňiz, sahypaňyzy has täsirli edýän käbir aýratynlyklar dogry işlemän biler. Sahypaňyzy has täsirli edýän we dogry işlemeýän ulanyjynyň tejribesine täsir etmez.
Üçünji tarapyň aýan etmegi
Ulanyjylara öňünden duýduryş bermesek, şahsy maglumatlaryňyzy daşarky taraplara satmaýarys, söwda etmeýäris ýa-da başga birine geçirmeýäris. Bu web sahypasyny ýerleşdirýän hyzmatdaşlary we web sahypamyzy dolandyrmakda, işimizi alyp barmakda ýa-da ulanyjylarymyza hyzmat etmekde bize kömek edýän beýleki taraplary öz içine almaýar, şol taraplar bu maglumatlary gizlin saklamaga razy bolýança. Şeýle hem, kanuna boýun bolmak, sahypamyzyň syýasatlaryny ýerine ýetirmek ýa-da özümiziň ýa-da başgalaryň hukuklaryny, emlägini ýa-da howpsuzlygyny goramak ýerlikli bolanda maglumat çykaryp bileris.

Şeýle-de bolsa, marketing, mahabat ýa-da başga maksatlar üçin beýleki şahsyýetlere şahsyýeti anyklamaýan myhman maglumatlary berlip bilner.

Üçünji tarap baglanyşyklary
Wagtal-wagtal, öz islegimize görä, web sahypamyzda üçünji tarap önümlerini ýa-da hyzmatlaryny goşup ýa-da hödürläp bileris. Bu üçünji tarap sahypalarynyň aýratyn we garaşsyz gizlinlik syýasatlary bar. Şonuň üçin bu baglanyşdyrylan sahypalaryň mazmuny we işi üçin jogapkärçiligimiz ýok. Muňa garamazdan, sahypamyzyň bitewiligini goramaga synanyşýarys we bu sahypalar barada islendik pikirleri kabul edýäris.

Google
Google-yň mahabat talaplaryny Google-yň Mahabat ýörelgeleri bilen jemläp bolar. Ulanyjylar üçin oňyn tejribe bermek üçin ýerleşdirildi. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Google AdSense Mahabatyny web sahypamyzda ulanýarys.
Google, üçünji tarap satyjysy hökmünde sahypamyzdaky mahabatlary hödürlemek üçin gutapjyklary ulanýar. Google-yň DART gutapjygyny ulanmagy, sahypamyza we internetdäki beýleki saýtlara öňki girişler esasynda ulanyjylarymyza mahabat bermäge mümkinçilik berýär. Ulanyjylar Google Advertising we Content Network gizlinlik ýörelgesine girip, DART gutapjygyny ulanmakdan ýüz öwrüp bilerler.
Aşakdakylary durmuşa geçirdik:
• Google AdSense bilen täzeden işlemek
• “Google Display Network Impression Reporting”
• Demografiýa we gyzyklanmalar barada hasabat
• “DoubleClick” platforma integrasiýasy
Google ýaly üçünji tarap satyjylary bilen bilelikde ulanyjylaryň özara gatnaşygy baradaky maglumatlary ýygnamak üçin birinji tarap gutapjyklaryny (Google Analytics gutapjyklary) we üçünji tarap gutapjyklaryny (DoubleClick gutapjyklary ýaly) ýa-da beýleki üçünji tarap kesgitleýjilerini bilelikde ulanýarys. mahabat täsirleri we beýleki mahabat hyzmat funksiýalary, web sahypamyz bilen baglanyşykly.
Çykmak:
Ulanyjylar, Google Mahabat Sazlamalary sahypasyny ulanyp, Google-yň size nädip mahabat berjekdigini saýlap bilerler. Alterna-da bolmasa, Network Advertising Initiative Opt Out sahypasyna girip ýa-da Google Analytics Opt Out Brauzer goşmaçasyny ulanyp, çykyp bilersiňiz.
Google reCAPTCHA V2.

ReCAPTCHA haýsy maglumatlary ýygnaýar?
Ilki bilen reCAPTCHA algoritmi ulanylýan kompýuterde Google gutapjygynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlar.

Netijede, ulanyjynyň brauzerine goşmaça ýörite reCAPTCHA gutapjygy goşular we şol döwürde ulanyjynyň brauzer penjiresiniň doly suraty – piksel bilen piksel bilen piksel alynar.

Häzirki wagtda ýygnan brauzer we ulanyjy maglumatlarynyň käbiri:

Google tarapyndan soňky 6 aýda goýlan ähli gutapjyklar,
Şol ekranda näçe gezek syçanjyga basdyňyz (ýa-da duýgur enjamda degseňiz),
Şol sahypa üçin CSS maglumatlary,
Takyk senesi,
Brauzeriň gurlan dili,
Brauzerde gurlan islendik plugin,
Javascript obýektleriniň hemmesi
Kaliforniýa onlaýn gizlinligi goramak kanuny
CalOPPA, täjirçilik web sahypalaryndan we onlaýn hyzmatlardan gizlinlik ýörelgesini goýmagy talap edýän ilkinji döwlet kanunydyr. Kaliforniýanyň sarp edijilerinden Şahsyýeti anyklaýan maglumatlary ýygnaýan web sahypalaryny dolandyrýan islendik bir adamdan ýa-da kompaniýadan (we dünýäde göz öňünde tutulan dünýäde) ýygnalan maglumatlaryň we şol maglumatlary görkezýän web sahypasynda aç-açan gizlinlik ýörelgelerini ýerleşdirmegi talap etmek üçin Kaliforniýanyň çäginden has uzakda ýerleşýär. paýlaşylýan şahslar ýa-da kompaniýalar. – Has giňişleýin serediň http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
CalOPPA-a görä, aşakdakylara razy:
Ulanyjylar sahypamyza anonim girip bilerler.
Bu gizlinlik syýasaty döredilenden soň, baş sahypamyzda ýa-da iň azyndan web sahypamyza girenimizden soň ilkinji möhüm sahypada baglanyşyk goşarys.
Gizlinlik syýasaty baglanyşygymyzda ‘Gizlinlik’ sözi bar we ýokarda görkezilen sahypada aňsatlyk bilen tapylyp bilner.
Gizlinlik syýasatyndaky üýtgeşmeler barada size habar berler:
• Gizlinlik syýasaty sahypamyzda
Şahsy maglumatlaryňyzy üýtgedip bilersiňiz:
• Bize e-poçta ibermek arkaly
Sahypamyz signallary yzarlamaýar?
Signallary yzarlamaýarys we yzarlamaň, gutapjyklary oturtmaň ýa-da yzarlama (DNT) brauzer mehanizmi bar bolsa mahabaty ulanýarys.
Sahypamyz üçünji taraplaryň özüni alyp barşyny yzarlamaga rugsat berýärmi?
Şeýle hem üçünji taraplaryň özüni alyp barşyny yzarlamaga rugsat berýändigimizi bellemelidiris
COPPA (Çagalar onlaýn gizlinligi goramak kanuny)
13 ýaşa çenli çagalardan şahsy maglumatlary ýygnamak barada aýdylanda, Çagalaryň onlaýn gizlinligini goramak kanuny (COPPA) ene-atalary gözegçilikde saklaýar. Federal Söwda Komissiýasy, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň sarp edijileri goramak gullugy, web sahypalarynyň we onlaýn hyzmatlaryň operatorlarynyň onlaýn ýagdaýda çagalaryň şahsy durmuşyny we howpsuzlygyny goramak üçin näme etmelidigini düşündirýän COPPA düzgünini ýerine ýetirýär.

13 ýaşa çenli çagalara ýörite satmaýarys.
Mahabat torlary ýa-da plaginler ýaly üçünji taraplara 13 ýaşdan kiçi çagalardan PII ýygnamagyna rugsat berýärismi?
Adalatly maglumat amallary
Adalatly maglumat amallary ýörelgeleri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi baradaky kanunyň diregi bolup durýar we olaryň içine alýan düşünjeler bütin dünýäde maglumatlary goramak kanunlarynyň ösmeginde möhüm rol oýnady. Adalatly maglumat amaly ýörelgelerine we olaryň nähili durmuşa geçirilmelidigine düşünmek, şahsy maglumatlary goraýan dürli gizlinlik kanunlaryny berjaý etmek möhümdir.

Adalatly maglumat amallaryna laýyk bolmak üçin, maglumatlaryň bozulmagy ýüze çykan halatynda aşakdaky çäreleri göreris:
Sahypadaky habarnamanyň üsti bilen ulanyjylara habar bereris
• 7 iş gününiň içinde

Şeýle hem, şahsyýetiň maglumatlary ýygnaýjylara we kanunlary ýerine ýetirmedik prosessorlara garşy kanuny taýdan durmuşa geçirilmegi hukugyny talap edýän Aýry-aýry düzediş ýörelgesine razy. Bu ýörelge diňe bir şahsyýetleriň maglumat ulanyjylaryna garşy ýerine ýetirilip bilinjek hukuklarynyň bolmagyny talap etmän, eýsem maglumat prosessorlarynyň berjaý edilmezligini derňemek we / ýa-da jogapkärçilige çekmek üçin şahsyýetleriň kazyýetlere ýa-da döwlet edaralaryna ýüz tutmagyny talap edýär.
CAN-SPAM kanuny
CAN-SPAM kanuny täjirçilik e-poçta düzgünlerini kesgitleýän, täjirçilik habarlaryna talaplary kesgitleýän, alyjylara e-poçta iberilmezligi hukugyny berýän we düzgün bozmalar üçin berk jeza çäresini görkezýän kanun.

E-poçta salgyňyzy aşakdakylar üçin ýygnaýarys:
CANSPAM-a laýyklykda bolmak üçin aşakdakylara razy:
• falsealan ýa-da ýalňyş mowzuklary ýa-da e-poçta salgylaryny ulanmaň.
• Habary mahabat hökmünde belli bir derejede kesgitläň.
• Işimiziň ýa-da sahypamyzyň baş edarasynyň fiziki salgysyny goşuň.
• Birisi ulanylsa, üçünji tarap e-poçta marketing hyzmatlaryna laýyklyk üçin gözegçilik ediň.
• Çykmak / abunalyk haýyşlaryny çalt hormatlaň.
• Ulanyjylara her e-poçtaň aşagyndaky baglanyşygy ulanyp abunalykdan çykmaga rugsat beriň.

Islän wagtyňyz geljekki e-poçta habarlaryny almakdan ýüz öwürmek isleseňiz, bize e-poçta iberip bilersiňiz
abuse@short-link.me we derrew ähli hat alyşmalardan aýyrarys.
Biz bilen habarlaşmak
Bu gizlinlik syýasaty bilen baglanyşykly soraglar bar bolsa, aşakdaky maglumatlary ulanyp biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

https://short-link.me
abuse@short-link.me
Iň soňky gezek 2023-05-03-de redaktirlendi